Privacy verklaring

Wie zijn wij?
Jouw gegevens worden verwerkt door CUMELA Assuradeuren. Wij zijn een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kun je denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polisadministratie en schadebehandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en jou. Wij zijn daarbij geen contractpartij.

Onze contactgegevens:
CUMELA Assuradeuren bv
Postbus 1156
3860 BD  NIJKERK
033-2474960
assuradeuren@cumela.nl
www.cumelaassuradeuren.nl

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt. In dit privacy-statement informeren wij je hierover. 

Verwerking van jouw gegevens
Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als je contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij jouw gegevens. Wij respecteren jouw privacy en daarom worden jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Doelen van de verwerking van gegevens
In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

 • Het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst; 
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op jouw persoonlijke situatie; 
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met jou tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden; 
 • Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek; 
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van CUMELA Assuradeuren bv en andere financiële instellingen; 
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.
Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij  gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor  de  verwerking  van  jouw persoonsgegevens:   
 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst; 
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; 
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden;  
 • Voor  de  behartiging  van  onze  gerechtvaardigde  belangen  in het kader van onze bedrijfsvoering of  die  van  een  derde.  Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. 
Bijzondere- en strafrechtelijk persoonsgegevens 
Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over jouw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben voor het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de gesloten verzekeringsovereenkomst. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben. 
 
Raadpleging van en verwerking door externe bronnen 
Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over jou inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kun je denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Voorts raadplegen wij jouw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting registreert verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over jou laten opnemen in het systeem. Meer informatie vind je op www.stichtingcis.nl.
 
Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens 
Wij  bewaren  jouw persoonsgegevens  alleen  zolang  en voor zover wij deze  nodig  hebben en/of daartoe wettelijk of contractueel worden verplicht. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in  ieder  geval  gedurende  de  looptijd  van  onze  relatie, verzekeringsovereenkomst en of financiële dienst. Persoonsgegevens worden daarna uitsluitend anoniem op archiefniveau bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen, voor marketingdoeleinden en/of voor productontwikkeling.  
 
Beveiliging van jouw gegevens 
Wij  hebben  adequate  technische  en  organisatorische  maatregelen  getroffen  om  jouw   persoonsgegevens  te  beveiligen.   
 
Verstrekken van gegevens aan derden  
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of indien dit noodzakelijk is of verband houdt met de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: CUMELA Verzekeringen bv, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus.  
 
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit  uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving,  voor de  doelen  en onder voorwaarden die  wij  met  hen  hebben  afgesproken   Dit leggen wij  vast  in  schriftelijke  overeenkomsten. 
 
Informatie, wijziging en bezwaar 
je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld: 
 • De  manier waarop  wij jouw persoonsgegevens  verwerken;   
 • Inzage  in  jouw  persoonsgegevens; 
 • Bezwaren  tegen  het  verwerken van  jouw persoonsgegevens;   
 • Aanpassing van jouw persoonsgegevens; 
 • Verwijdering  (wissen)  van  jouw persoonsgegevens;  
 • Overdracht  van  jouw persoonsgegevens; 
Je kunt jouw verzoek schriftelijk of per email voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Je ontvangt een reactie binnen 10 werkdagen. 

CUMELA Assuradeuren bv
T.a.v. mevr. G. van de Bunt
Postadres: Postbus 1156, 3860 BD  NIJKERK
E-mail: fg@cumela.nl
Telefoon: 033-2474960

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan jouw verzoek. In dat geval laten wij jou dat gemotiveerd weten. Ben je het niet eens met de uitkomst dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.

Wijzigingen van de privacy statement 
Het  kan  voorkomen  dat dit  Privacy statement  aangepast wordt bijvoorbeeld door wijziging in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Deze kun je raadplegen op onze website www.cumelaassuradeuren.nl.

Kwaliteitsgarantie

CUMELA Assuradeuren in Nijkerk is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten en ook aan de normen en regels van de NVGA. Onze medewerkers zijn allemaal goed opgeleid en beschikken over alle vereiste diploma’s. Daardoor kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening waarborgen.